Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
TRADEWINDS BVBA
Antoon Catriestraat 39 G
9031 Drongen – België
jp.galeyn@trade-winds.be
T: + 32 9 375 25 05
F: + 32 9 375 25 04
RPR Gent afdeling Gent
BE 0452.663.168

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. De website van Tradewinds, een BVBA met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39 G, BTW BE 0452.663.168, RPR Gent, afdeling Gent, (hierna ‘Tradewinds’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Tradewinds zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.trade-winds.be/algemene-voorwaarden
 3. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die via de Tradewinds-webshop met Tradewinds een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 4. Onder Producten worden alle Tradewinds artikelen verstaan, die Tradewinds in het verkoopassortiment van haar webshop heeft opgenomen.
 5. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Tradewinds en de Klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
 6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 7. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien Tradewinds daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 8. Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij Tradewinds hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 9. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tradewinds worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tradewinds ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 10. Voor zover deze Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Tradewinds zijn vrijblijvend en Tradewinds behoudt zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de Klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden en na acceptatie van de bestelling van de Klant door Tradewinds. Tradewinds is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tradewinds dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tradewinds niet. Tradewinds is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tradewinds is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tradewinds. Tradewinds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tradewinds.
 4. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
 6. Indien de Klant met enige betaling in gebreke blijft, is Tradewinds gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Tradewinds is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen, dat aan zijn betalingsverplichtingen wordt voldaan. Weigering van de Klant om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Tradewinds het recht om haar verplichtingen op te schorten en heeft haar uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering

 1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd.
 2. Wij leveren internationale zendingen in overleg met de Klant.
 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk een bericht. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  Na deze periode heeft de Klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de Klant in zijn bestelling opgegeven adres (tot de voordeur begane grond) tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. De Klant is verplicht om de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Producten hier onverhoopt niet aan voldoen of er is sprake van zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of andere tekortkoming bij de levering, dan dient de Klant dit binnen veertien (14) dagen na aflevering te melden aan Tradewinds.
 6. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door Tradewinds was geboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, indien de Klant al hetgeen die de Klant op grond van enige overeenkomst aan Tradewinds verschuldigd is, heeft voldaan. Daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Bedenktermijn en herroepingsrecht

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten online aankopen bij Tradewinds.
 2. Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tradewinds via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 1. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tradewinds heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tradewinds BVBA, 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 39 G.De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Tradewinds verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tradewinds alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard initiële leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tradewinds op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tradewinds wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. De kosten voor het retourneren zelf dienen door de Klant te worden betaald en kunnen niet op Tradewinds verhaald worden.
 4. Tradewinds betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 5. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. 

Artikel 7. Garantie

 1. Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Tradewinds garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 3. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoop- en afleverbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Tradewinds klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Tradewinds.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tradewinds zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der Producten door de Klant en dit conform de bepalingen in artikel 4.5. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige Producten, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de Klant worden gedragen.

 1. Alle garantieverplichtingen van Tradewinds vervallen:
  • Indien er sprake is van normale slijtage;
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tradewinds of de fabrikant zijn verricht;
  • Indien het factuurnummer van de originele factuur en het afleverbewijs niet kunnen worden overlegd;
  • indien de bij de Producten meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde Product of ingeval van onoordeelkundig gebruik.
  • voor defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen.
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 2. De Klant is verplicht het product aan Tradewinds direct na ontdekking van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek, te retourneren op de door Tradewinds aangegeven wijze om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Tradewinds zich de factuurwaarde te restitueren tenzij anders overeengekomen.
 3. Tradewinds kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.
 4. Tradewinds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de Klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting, bij blootstelling aan extreme koude of warmte en aan vochtigheid.

Artikel 8. Communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Tradewinds, dan wel tussen Tradewinds en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Tradewinds, is Tradewinds niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tradewinds.

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Tradewinds, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zulks zonder dat Tradewinds gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Tradewinds onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 3. Als de overeenkomst door Tradewinds reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de Klant de verkoopprijs van de geleverde Producten voldoen.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto’s, logo’s en andere creaties alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het Product en handelsnamen blijven behouden bij TRADEWINDS, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met het verbod op namaak, nadruk of wijzigingen.

Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

 1. De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Tradewinds geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de  voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de geleverde Producten te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 11. Sancties voor niet-betaling

 1. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tradewinds beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bent u consument in de zin van artikel I.1., 2° Wetboek Economisch Recht dan past Tradewinds hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een professionele Klant of onderneming in de zin van in de zin van artikel I.1., 1° Wetboek Economisch Recht, dan past Tradewinds de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is Klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen, o.a. door aanrekening van procedurekosten, kosten en erelonen betaald aan een advocaat in geval van gerechtelijke invordering. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding zoals hiervoor bedoeld van toepassing bij laattijdige terugbetaling Tradewinds.
 2. Onverminderd het voorgaande behoudt Tradewinds zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen.

Artikel 12. Privacy statement

 1. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Tradewinds zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy policy dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.  Raadpleeg onze website voor een volledige versie van onze privacy policy.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door Tradewinds om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tradewinds.
 2. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Op de website zal steeds de recentste versie staan.
 3. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

 1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties, zoals emails als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en verkoopovereenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze Voorwaarden, uit aanbiedingen van TRADEWINDS, of verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.